روش های احراز هویت از پروتکل احراز هویت استفاده می کند. روش ها عبارتند از:

 

  1. روش احراز هویت EAP: پروتکل احراز هویت قابل گسترش اتصال در دسترس از راه دور را تصدیق می کند. مکانسیم احراز هویت بین authentication-methods-used-in-VPNکلاینت VPN از راه دور و تایید کننده تصمیم می گیرد (ISA). این مکانیسی عمومی است که تایید کننده برای اطلاعات احرازهویت درخواست می کند و پاسخ توسط کلاینت VPN از راه دور داده شده است.
  2. روش احراز هویت MS: Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MS-CHAP) با چالش تایید کننده (Remote access server) شروع کرد.  این چالش برای کلاینت دسترسی از راه دور یک شناسه می فرستد. کلاینت در پاسخ رشته ای از رمزگذاری برگشت ناپذیر ، شناسه و رمز عبور را ارسال می کند. تایید کننده اعتبار نامه هار بررسی می کند و دسترسی روی یک احراز هویت موفق را تصدیق می کند.
  3. رمزهای عبور رمز نشده (PAP) : استفاده از رمزهای عبور متنی ساده. شامل رمزگذاری نیستند. برای کلاینهایی با امنیت کمتر استفاده می شود.
  4. Shiva Password Authentication Protocol (SPAP): این یک پروتکل احراز هویت رمز عبور است. دارای امنیت کمتری است به همان شکل رمز عبور کاربر در همان شکل رمزگذاری شده برگشت پذیر ارسال می شود.

 

خرید VPN در parsvpn.online